alias basename to glibc name for it, to meet abi goals